Platné stanovy klubu ke stažení zde


STANOVY

Název organizace:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TRŠICE

Sídlo organizace:

TRŠICE ; PSČ 783 57

Návrh stanov Tělovýchovné Jednoty Tršice

Základní Ustanovení:

 1. Tělovýchovná jednota Tršice je sportovní organizace, ve které se dobrovolně sdružují sportovní a tělovýchovné oddíly a odbor ZRTV. Její sídlo je v Tršicích.
 2. TJ Tršice je dobrovolnou, politicky nezávislou organizací, která je otevřena pro všechny, kdo se chtějí na jejím poslání podílet. Svou činnost provádí na demokratických zásadách.
 3. Posláním TJ Tršice je všestranně podporovat rozvoj Tělesné výchovy, sportu a ZRTV na území ČSFR a vytvářet podmínky pro činnost svých oodílů a odboru ZRTV.

 

Hlavní úkoly TJ:

 1. TJ plní tyto hlavní úkoly:
 • Hájí zájmy oddílů a odboru jako svých základních článků, spolupracuje s tělovýchovnými, státními a jinými organizacemi.
 • Podílí se na vytváření materiální a ekonomické základny pro činnost oddílů a odboru
 • Zabezpečuje plnění společných úkolů a potřeb
 • Zřizuje hospodářské zařízení a podniky

 

Tělovýchovná jednota:

 1. Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada
 2. Valná hromada TJ rozhoduje o zásadních otázkách, zejména:
 • Rozhoduje o vzniku a zrušení TJ, stanoví její název a symboliku
 • Volí výkonný výbor TJ a revizní komisi na dobu dvou let
 • Rozhoduje o přijetí nového oddílu či odboru
 • Rozhoduje o vyloučení oddíli či odboru z TJ v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem o sdružování ve společenských organizacích
 • Schvaluje rozpočet výkonného výboru TJ a příspěvky členů, oddílů a odborů
 • Projednává zprávu o činnosti výkonného výboru a o stavu TJ

 

 1. Valnou hromadu svolává výkonný výbor TJ nejméně jednou ročně nebo požádá-li o to nadpoloviční většina členstva. Usnášení schoplná je valná hromada pouze je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Aby usnesení valné hromady bylo platné, je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomnách účastníků, pokud se nedohodnou jinak.
 2. Valná hromada stanoví počet členů výkonného výboru a jeho složení. Předsedu, tajemníka a hospodáře však výkonný výbor musí mít vždy.
 3. Výkonný výbor TJ zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje o všech věcech, kromě těch, jež jsou vyhrazena valné hromadě. Je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů je schopen se usnášet. Usnesení je právoplatné souhlasem většiny hlasů.
 4. K zabezpečení svých úkolů si výkonný výbor TJ může vytvářet aparát v nezbytně nutném rozsahu, v rámci rozpočtu a na základě rozhodnutí valné hromady.
 5. Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být vnitřní vztahy v TJ upraveny podle jejich potřeb a podmínek.

Oddíly a odbory

 1. V TJ se dobrovolně sdružují odbory, oddíly a zájmové skupiny. Mohou se také sdružovat jednotlivci bez členského vztahu k oddílu nebo odboru.
 2. Nejvyšší orgán oddílu či odboru je valná hromada
 3. Valná hromada rozhoduje především:
 • O vzniku a zániku oddílu či odboru
 • Volí výkonný výbor oddílu či odboru
 • Navrhuje vlastní rozpočet pro TJ
 • Může dát podnět k zahájení disciplinárního řízení.
 • Volí své čelny do příslušných svazových orgánů, své zástupce do členské schůze TJ
 • Projednává zprávu o činnosti výkonného výboru a o vztahu oddílu či odboru

Právní subjektivita

 1. Za výkonný výbor TJ jedná předseda, tajemník nebo jiný pověřený člen TJ. Je-li k platnosti právního úkonu v hospodářských vztazích předepsána písemná forma, je třeba podpisu nejméně dvou oprávněných osob.

Zájmová sdružení

 1. Zájmy TJ, skupin a jednotlivců při jejich činnosti v rámci TJ mohou hájit zájmová sdružení, která si pro svoje poslání vyhotoví své vlastní stanovy.

Majetek a hospodaření

 1. TJ je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací a s právní subjektivitou se všemi právy a povinnostmi z toho vyplívajícími.
 2. Zdrojem majetku TJ jsou:
 • Členské a oddílové příspěvky
 • Příjmy z tělovýchovné činnosti a kulturně společenské činnosti
 • Dotace svazových orgánů na zajištění mistrovských soutěží a Sportu pro všechny
 • Podpory jiných organizací a jednotlivců
 • Jiné příjmy

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabírají účinnosti dnem registrace.

Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí naší tělovýchovné jednoty dne 6.5.1990 v Tršicích.

Ke dni registrace stanov měla TJ Tršice sportovní oddíly a odbory uvedené v následujícím přehledu:

 1. Oddíl kopané
 2. Oddíl ledního hokeje
 3. Oddíl volejbalu
 4. Odbor ZRTV

Seznam členů výboru Tělovýchovné jednoty Tršice

Příjmení a jméno:

 • Závodník Jindřich
 • Rataj František
 • Novák Antonín
 • Vybíralová Ludmila
 • Hanus Zdeněk
 • Šindler Vladimír
 • Sedláček Vlastimil
 • Kuchyňa Jaroslav


Přihlásit se
Aktuality